Lễ công bố, tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP. Hà Nội

Sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) của thành phố Hà Nội là sản phẩm công nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, nền tảng, có tính lan tỏa mạnh đến kinh tế Thành phố, có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; được tạo ra trên các dây chuyền thiết bị có trình độ công nghệ ngang tầm khu vực, phù hợp với trình độ sản xuất trong từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, đảm bảo năng lực sản xuất và môi trường bền vững; tạo ra mức tăng trưởng cao, ổn định; Hoặc thuộc nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp; là sản phẩm phát huy được giá trị truyền thống và tạo nhiều việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn; Là sản phẩm mới, phù hợp, đón đầu xu hướng thị trường, có sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững.

>>>Uy tín của Vingroup đảm bảo việc đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng Vinpearl

>>>Sông mây cuồn cuộn chảy, Fansipan đẹp mê hồn những ngày cuối năm

Ông Huỳnh Tấn Quyền – Phó tổng giám đốc công ty nhận cúp và chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Chương trình phát triển SPCNCL trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025 nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình 03 của Thành ủy và các chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững; tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của các SPCNCL Thủ đô; thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất các SPCNCL trên địa bàn Hà Nội, khu vực phía Bắc và cả nước; xây dựng danh hiệu SPCNCL thành phố Hà Nội được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến như một thương hiệu có uy tín, có sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp.

Giai đoạn năm 2005- 2017 thành phố Hà Nội đã có 59 sản phẩm của 46 doanh nghiệp được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) với tổng doanh thu đạt gần 60.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân doanh thu các doanh nghiệp có SPCNCL từ 10-11%. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có SPCNCL chiếm tỷ trọng từ 9 – 10% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố; Các doanh nghiệp có SPCNCL đã phát triển, có doanh nghiệp đạt mức doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.

Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ưu tiên Hà Nội phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 phê duyệt “Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025” theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, tại cuộc họp của Ban Cán sự Đảng Thành phố ngày 17/6/2016. Định hướng xét chọn SPCNCL theo đề án là phát triển các sản phẩm công nghệ cao phù hợp với ngành nghề lựa chọn SPCNCL (danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ); mở rộng đối tượng xét chọn đến các sản phẩm có doanh thu cao trên 100 tỷ đồng/năm và có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về tăng trưởng, xuất khẩu, trình độ sản xuất thông qua hệ thống tiêu chí, phương pháp đánh giá xét chọn SPCNCL của Thành phố; ưu tiên, khuyến khích sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp (Start – Up) tham gia xét chọn SPCNCL, với mục đích: (i) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp; (ii) Cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh; (iii) Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực.

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 03/5/2018 của UBND Thành phố về triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2018. Sở Công thương đã phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Cục thuế; Cục Hải quan và các chuyên gia trực thuộc Hiệp hội công nghiệp môi trường Việt Nam; Viện Kinh tế Thương mại- Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp tham gia Hội đồng đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội. Sở Công thương đã tổ chức tiếp nhận, phân loại hồ sơ của các sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, xét chọn SPCNCL Hà Nội theo hệ thống tiêu chí của Thành phố. Đến ngày 31/7/2018, có 73 sản phẩm của 46 doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn SPCNCL Hà Nội được doanh nghiệp tự đánh giá đạt yêu cầu của hệ thống tiêu chí xét chọn SPCNCL Hà Nội.

Hồ sơ sản phẩm đăng ký xét chọn SPCNCL Hà Nội được tính toán, đối chiếu, phân tích dữ liệu, xác định các tiêu chí bằng phần mềm tính toán trên Excel. Các thành viên Hội đồng nghiên cứu hồ sơ, thực hiện đánh giá theo Quy chế hoạt động của Hội đồng. Ngày 28/8/2018, Hội đồng họp xem xét kết quả đánh giá sơ bộ của các thành viên đối với 73 sản phẩm đăng ký xét chọn, thống nhất hướng dẫn làm rõ một số nội dung và cách đánh giá trên phiếu đánh giá chính thức của các thành viên Hội đồng theo Thông báo số 17/TB-HĐSPCNCL ngày 31/8/2018 về kết luận của Hội đồng tại phiên họp đánh giá sản phẩm ngày 28/8/2018 để thành viên Hội đồng có đầy đủ thông tin khi đánh giá chính thức đối với các sản phẩm đăng ký. Ngày 19/10/2018, Hội đồng đánh giá, xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị chấm điểm và công bố kết quả đánh giá, xét chọn SPCNCL Hà Nội năm 2018. Hội đồng đánh giá chính thức đối với hồ sơ 73 sản phẩm của 46 doanh nghiệp đăng ký xét chọn SPCNCL Hà Nội năm 2018 theo các tiêu chí tại Đề án phát triển SPCNCL thành phố Hà Nội. Hội đồng đã đánh giá khoa học, chính xác, khách quan hồ sơ đăng ký theo bộ Tiêu chí đánh giá xét chọn SPCNCL của Thành phố.

Hội đồng đánh giá, xét chọn SPCNCL Thành phố lựa chọn sản phẩm đạt từ 70 điểm trở lên và 10 sản phẩm có điểm cao nhất theo tiêu chí của Đề án Thành phố; thực hiện công bố trên Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố, Cổng thông tin điện tử của Sở Công thương và Trang thông tin của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN từ ngày 26/10/2018 đến hết ngày 04/11/2018. UBND Thành phố công nhận cho 61 SPCNCL và Top 10 SPCNCL Hà Nội. Tổng doanh thu của 61 sản phẩm năm 2017 đạt gần 40.000 tỷ đồng (tăng trưởng 28,4% so với năm trước); chiếm 35,2% giá trị sản xuất ngành công nghiệp Thành phố; chiếm 7,7% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); kim ngạch xuất khẩu đạt trên 10.000 tỷ đồng (tăng trưởng 74% so với năm trước). Trong số các doanh nghiệp tham gia xét chọn SPCNCL có 12 doanh nghiệp trong Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, 15 doanh nghiệp lớn có doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Trong đó:

  • Đối tượng 1: Sản phẩm công nghệ cao (theo Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014, Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ): 15 sản phẩm của 06 doanh nghiệp; Tổng doanh thu năm 2017 đạt trên 5.000 tỷ đồng (tăng trưởng 60%); kim ngạch xuất khẩu đạt 260 tỷ đồng (tăng trưởng 53,8%). Trong đó 14 sản phẩm thuộc nhóm ngành công nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin; 01 sản phẩm thuộc nhóm ngành công nghiệp hóa dược, dược liệu.
  • Đối tượng 2: Các sản phẩm công nghiệp không thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao: 46 sản phẩm của 31 doanh nghiệp.

         – Sản phẩm Công nghiệp (Doanh thu trên 100 tỷ đồng): có 42 sản phẩm của 27 doanh nghiệp, thuộc các nhóm ngành:

        + Nhóm ngành công nghiệp điện, điện tử, công nghệ thông tin: có 14 sản phẩm của 13 doanh nghiệp với tổng doanh thu năm 2017 đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng trưởng 23,6%; kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 4.400 tỷ đồng, tăng trưởng 192%.

        + Nhóm ngành công nghiệp cơ khí chế tạo: có 12 sản phẩm của 11 doanh nghiệp với tổng doanh thu năm 2017 đạt trên 7.600 tỷ đồng (tăng trưởng 23,6%); kim ngạch xuất khẩu đạt gần 1.000 tỷ đồng (tăng trưởng 131%).

        + Nhóm ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm: có 04 sản phẩm của 04 doanh nghiệp với tổng doanh thu năm 2017 đạt trên 1.200 tỷ đồng (tăng trưởng 22,9%); kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,2 tỷ đồng (tăng trưởng 33,7%).

        + Nhóm ngành công nghiệp hóa chất, nhựa, dược phẩm: có 06 sản phẩm của 05 doanh nghiệp với tổng doanh thu năm 2017 đạt gần 2.000 tỷ đồng (tăng trưởng 20%); kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1.000 tỷ đồng (tăng trưởng 21%).

        + Nhóm ngành công nghiệp dệt may, da giày: có 02 sản phẩm của 02 doanh nghiệp với tổng doanh thu năm 2017 đạt 840 tỷ đồng (tăng trưởng 7%); kim ngạch xuất khẩu đạt 380 tỷ đồng (tăng trưởng 17%).

        + Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng: có 04 sản phẩm của 03 doanh nghiệp với tổng doanh thu năm 2017 đạt trên 7.600 tỷ đồng (tăng trưởng 32,6%); kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3.200 tỷ đồng (tăng trưởng 23,5%).

          – Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn có doanh thu xuất khẩu trên 1 triệu USD/năm: có 02 sản phẩm của 02 doanh nghiệp với tổng doanh thu năm 2017 đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng (tăng trưởng 16,5%); kim ngạch xuất khẩu đạt 76 tỷ đồng (tăng trưởng 16,6%).

– Sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup): 02 sản phẩm của 02 doanh nghiệp với tổng doanh thu năm 2017 đạt gần 17 tỷ đồng (tăng trưởng 166%).

– Top 10 SPCNCL gồm 10 sản phẩm có điểm đánh giá cao nhất với tổng doanh thu năm 2017 đạt trên 14.000 tỷ đồng (tăng trưởng 41,7%), kim ngạch xuất khẩu đạt 4.800 tỷ đồng (tăng trưởng 33,2%).

Lễ công bố, tôn vinh và trao Giấy chứng nhận SPCNCL Hà Nội và Top 10 SPCNCL thành phố Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 21/12/2018.

Hải Thư