lĩnh vực tài nguyên nước

Nghệ An: Thực trạng và giải pháp bảo vệ  về tài nguyên nước tại địa phương
Nước là tài nguyên vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống con người và các sinh vật sống. Tài nguyên nước ngày càng được coi trọng và được cộng đồng hiểu về tầm quan trọng của nó. Ngày Nước thế giới năm 2023 với chủ đề “Thúc đấy sự thay đổi” để giải quyết cuộc khúng hoảng nước và vệ sinh môi trường và vì nước ảnh hưởng đến tất cả chúng ta trong đó có Nghệ An, nên cần tất cả mọi người hành động để thay đổi.