Logistics

Khung chính sách tái định cư dự án hành lang đường thủy và logistics phía Nam
Ngày 21/11, tại Công văn số 1135/TTg-CN, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam.