Luật Khoáng sản

Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển bền vững khoáng sản
Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, UBND TP giao trách nhiệm cho các đơn vị có chức năng phối hợp thực hiện. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là cơ quan thường trực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch.