Năm 2023 sẽ sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy

Moitruong.net.vn

– Đến năm 2023, sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho CBCCVC.

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước. Đề án này là nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ tại Nghị quyết 17 ngày 7/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến 2025.

Ảnh minh họa

Mục tiêu chung của Đề án là xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với CSDL cán bộ, công chức của các bộ, ngành, địa phương, CSDL quốc gia ở các lĩnh vực khác, góp phần vào quá trình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử. Minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Theo kế hoạch, đến năm 2021, sẽ hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC trong các cơ quan Nhà nước tại Bộ Nội vụ; các phần mềm ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu; các giải pháp kỹ thuật mật mã để bảo mật dữ liệu lưu trữ và dữ liệu trao đổi thuộc phạm vi bí mật Nhà nước.

Đồng thời, thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và cập nhật bổ sung dữ liệu về CBCCVC và tổ chức bộ máy, biên chế vào cơ sở dữ liệu CBCCVC của bộ, ngành và địa phương; tích hợp về cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC tập trung tại Bộ Nội vụ.

Năm 2022 và các năm tiếp theo, đưa cơ sở dữ liệu này vào quản lý và khai thác sử dụng. Đến năm 2023, sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, giảm thiểu việc kê khai hồ sơ, sơ yếu lý lịch cho CBCCVC khi thực hiện quy trình tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử….

Từ đó, từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống; thực hiện việc cấp biên chế công chức, số người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan Nhà nước qua hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao trong Đề án. Các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai Đề án thông qua Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Minh Anh