Năm 2030, Yên Bái phấn đấu 100% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh

Moitruong.net.vn

– UBND tỉnh Yên Bái vừa mới ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký ban hành Quyết định số 685/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Theo Kế hoạch, mục tiêu được đưa ra là sẽ đảm bảo cho khu vực nông thôn được tiếp cận dịch vụ cấp nước được thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý, đảm bảo vệ sinh hộ gia đình khu vực nông thôn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh nguồn nước; góp phần phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; cung cấp nước liên tục, đủ lưu lượng, chất lượng nước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người; phát triển kinh tế – xã hội phải gắn với điều kiện tự nhiên và khả năng đáp ứng về nguồn nước; khai thác sử dụng đi đôi với bảo vệ nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa

Cụ thể:

Tăng cường sức khỏe, nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn, nhất là cư dân miền núi, vùng dân tộc thiểu số, giảm thiểu các bệnh liên quan đến cấp nước sinh hoạt, làm giảm bớt sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu của Kế hoạch là đảm bảo cho khu vực nông thôn được tiếp tục dịch vụ cấp nước thuận lợi, an toàn với chi phí hợp lý, đảm bảo vệ sinh hộ gia đình khu vực nông thôn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh nguồn nước, góp phần phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cung cấp nước liên tục, đủ lưu lượng, duy trì đủ áp lực, chất lượng nước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người. Sử dụng nước tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, đúng mục đích.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Chiến lược cấp nước phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất có trọng điểm. Phát triển kinh tế – xã hội phải gắn với điều kiện tự nhiên và khả năng đáp ứng về nguồn nước; khai thác sử dụng đi đôi với bảo vệ nguồn nước, thích ứng biến đổi khí hậu.

Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%; duy trì hoạt động ổn định các công trình cấp nước hiện có đang hoạt động; lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo sửa chữa, mở rộng, xây mới các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; hỗ trợ cho hộ dân xây dựng các công trình cấp nước nhỏ lẻ trong giai đoạn 2021-2025.

Theo lộ trình đến năm 2030, tỷ lệ dân số nông thôn trên toàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, phấn đấu trên 50% dân số nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt đạt quy chuẩn. Phấn đấu trên 87% hộ gia đình nông thôn, 100% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt quy chuẩn. Đến năm 2045, phấn đấu trên 80% số dân khu vực nông thôn được tiếp cận, sử dụng nước sạch và vệ sinh an toàn bền vững.

Nguyên Khôi