Ngày hội Đại đoàn kết

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Ninh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương mong muốn tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong từng gia đình và cộng đồng. Tổ chức tốt và phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương mô hình và cách làm hay, sáng tạo của các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.