Nghị định 45

[VIDEO] Bản tin truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 109
Bản tin Truyền hình Môi trường và Cuộc sống số 109 có những nội dung đáng chú ý sau: