nguồn điện

Quy hoạch nguồn điện mặt trời giai đoạn đến năm 2030 không hợp thức hóa cái sai
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch điện VIII, trong đó chỉ đạo rà soát lại điện mặt trời khẳng định sẽ không hợp thức cái sai, thậm chí rút giấy phép đầu tư, đình chỉ dự án nếu vi phạm nghiêm trọng.