nông thôn mới

Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp, các ngành tại Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.