phân bón

Đặt mục tiêu 50% diện tích trồng trọt dùng phân bón hữu cơ vào năm 2050
Theo Đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam phấn đấu thành quốc gia có tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ cao, diện tích trồng trọt sử dụng phân bón hữu cơ chiếm 50% vào năm 2050.