phát động cuộc thi

Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba - năm 2023
Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.