quản lý chất thải rắn

Quảng Trị: Quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo về quản lý chất thải rắn và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với tỉnh Quảng Trị.