Quảng Ninh

Quảng Ninh đầu tư gần 30 tỷ đồng hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn
Tỉnh Quảng Ninh có 918 hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ kinh phí khi tham gia trồng rừng sản xuất gỗ lớn, cây bản địa với số tiền gần 30 tỷ đồng.