Sở Y tế TP. HCM

TP.HCM kiến nghị xây dựng mô hình bệnh viện ‘công tư’ kết hợp
Sở Y tế TP.HCM kiến nghị được quyền quyết định một số cơ chế chính sách nhằm thu hút nguồn lực xã hội, nhất là hệ thống y tế tư nhân tham gia phát triển thêm các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa kỹ thuật cao.