Thanh niên

Thanh Hóa: Ấm áp nghĩa tình bản khó vùng biên cương
Những hành động nhỏ của Đoàn thanh niên tình nguyện đã góp phần thắp lên ngọn lửa tình ấm áp vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện Chương trình tình nguyện “Vì vùng cao biên giới” tại xã biên cương xứ Thanh.