TP Hải Phòng

Hải Phòng dự kiến đóng cửa, cải tạo môi trường 85 bãi rác tạm đến năm 2025
Theo quy hoạch mới nhất của TP. Hải Phòng, dự kiến đến năm 2025 sẽ đóng cửa, cải tạo môi trường 85 bãi rác tạm. Đến năm 2030 sẽ đóng cửa toàn bộ bãi rác tạm trên địa bàn.