TP. HCM

Sự khác biệt giữa đại học và trường đại học ở Việt Nam
Trường đại học là cơ sở đào tạo nhiều ngành nhưng không đào tạo nhiều lĩnh vực. Còn đại học là một cơ sở đào tạo trên nhiều lĩnh vực.