trồng rừng

Trồng rừng tập trung ở Thái Nguyên vượt 25,8% kế hoạch
Theo Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên, năm 2023, diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh đạt gần 4.325ha, bằng 125,8% kế hoạch (vượt 3,85% so với năm 2022). Trong đó, trồng rừng gỗ lớn đạt gần 1.110ha, vượt 73% kế hoạch.