UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định giá đất bồi thường

Nguyên Lâm|08/05/2023 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Nghị quyết 73 vừa được Chính phủ ban hành, UBND tỉnh được ủy quyền cho UBND huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc uỷ quyền quyết định giá đất.

Cụ thể, nghị quyết nêu rõ: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

dat-dai.jpeg
UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện quyết định giá đất cụ thể

Trong đó, quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Đồng thời quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Nghị quyết cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được uỷ quyền theo quy định trên.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã uỷ quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình uỷ quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Nghị quyết 73 có hiệu lực kể từ ngày 6/5/2023 và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Bài liên quan
  • Quy định mới về thẩm quyền duyệt giá khởi điểm đấu giá đất tại Hà Nội
    UBND TP Hà Nội sẽ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của Thành phố) từ 30 tỷ đồng trở lên. Khu vực đấu giá đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng sẽ do UBND cấp huyện phê duyệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
UBND cấp huyện được ủy quyền quyết định giá đất bồi thường