UBND Thành phố Hà Nội

Hà Nội phấn đấu tất cả làng nghề đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường năm 2025
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành Quyết định về việc Ban hành Danh mục, lộ trình và kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn TP Hà nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.