ứng phó thiên tai

Đà Nẵng chủ động ứng phó thiên tai bất thường, trái quy luật
Trước xu hướng thiên tai dị thường, trái quy luật, thời tiết cực đoan, nhiệt độ cực trị (cực nóng hoặc cực lạnh)..., trong những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu, đòi hỏi thành phố Đà Nẵng phải luôn chủ động ứng phó.