vải thiều

Bắc Giang thu trên 6.780 tỷ đồng từ vụ vải thiều năm 2022
Kết thúc mùa vải thiều tỉnh Bắc Giang năm 2022, tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt hơn 6.780 tỷ đồng. Giá vải bình quân chung cả vụ đạt 22.100 đồng/kg.