Xây dựng môi trường văn hoá trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân – thiện – mỹ

Hoàng Lam|15/03/2022 00:30

Moitruong.net.vn – Năm 2022, ngành văn hóa chủ trương xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân – thiện – mỹ.

Các đại biểu ấn nút khởi động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngày 14/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch – “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Dự lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chỉ Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Lễ phát động triển khai công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch toàn quốc với chủ đề: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ” được xem là một hoạt động quan trọng trong Kế hoạch triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua đó, khẳng định thông điệp và quyết tâm cao của toàn ngành trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021… trong đó, môi trường văn hóa được xác định là gốc của việc chấn hưng và phát triển văn hóa.

Cụ thể, năm 2022, ngành VH-TT&DL tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân – thiện – mỹ.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Về công tác tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra nhiệm vụ thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, môi trường văn hóa là nơi các hệ giá trị – yếu tố cốt lõi của bản sắc dân tộc được hình thành, gìn giữ và phát huy; là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc, khơi nguồn cảm hứng, sáng tạo những giá trị mới, nơi tiếp biến tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần quan trọng tạo nên sức hấp dẫn – sức mạnh mềm quốc gia trên trường quốc tế.

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ, phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt coi trọng xây dựng, phát triển gia đình thực sự, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, nếp sống, lối sống cho mỗi người. Kế thừa giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nền nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu gắn các hoạt động văn hóa, xây dựng môi trường an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, giữa các giai tầng xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa “, “uống nước nhớ nguồn”, nhân đạo, từ thiện.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa thành hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành. Trước mắt, để tạo đột phá trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở ngành Văn hóa phải chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình mới về việc cưới, văn minh, tiết kiệm, kế thừa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Bên cạnh đó, xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, cần phải tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; khắc phục tình trạng chắp vá, tùy tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hóa ở cả trung ương và địa phương. Lãnh đạo và quản lý văn hóa không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị, đạo đức, mà còn phải có trình độ chuyên môn, kiến thức sâu rộng, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa.

Hoàng Lam

Bài liên quan
  • [Infographics] Một số mục tiêu trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030
    Moitruong.net.vn – Theo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có Trung tâm Văn hóa-Thể thao; ít nhất 95% di tích quốc gia đặc biệt và khoảng 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; có ít nhất 5 di sản được UNESCO ghi danh theo công ước của UNESCO…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng môi trường văn hoá trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân – thiện – mỹ