xuất cấp gạo

Xuất cấp 56.787 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân và học sinh
Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), từ đầu năm đến ngày 20/3/2023, đã giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 56.787 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân và học sinh học kỳ I và kỳ II năm học 2022 - 2023.