Ngày chủ nhật xanh

Xây dựng TP Bắc Giang sáng xanh sạch đẹp
Thời gian qua, TP Bắc Giang có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, góp phần xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.