Biển Việt Nam

Triển khai có hiệu quả về Chiến lược phát triển kinh tế biển
Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.