Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm không khí

Moitruong.net.vn

– Để kiểm soát ô nhiễm không khí, mới đây, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành kế hoạch theo chỉ thị của Thủ tướng vào giữa tháng 1 vừa qua.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 461/QĐ-BTNMT về Kế hoạch của Bộ thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Đến năm 2025, phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị. (Ảnh: Hoàng Minh)

Nội dung của Kế hoạch gồm: Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 985a/QĐ-TTg và lập Báo cáo, đề xuất Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025. Dự thảo Báo cáo đã được hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp thông tin từ các báo cáo của 8 Bộ, 44 địa phương vào tháng 12/2020.

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025 tiếp tục được hoàn thiện, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ quý I/2021.

Tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng không khí bảo đảm hiệu quả, thực hiện kiểm soát chặt chẽ về chất lượng trong quan trắc môi trường không khí, công bố kết quả quan trắc và kịp thời cảnh báo ô nhiễm không khí cho cộng đồng; Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện việc đầu tư, tăng cường năng lực quan trắc chất lượng môi trường không khí phù hợp với Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, đảm bảo đến năm 2025 phải kiểm soát, cảnh báo, dự báo được diễn biến chất lượng không khí tại các đô thị, vùng miền trên phạm vi cả nước.

Công tác quản lý về quan trắc môi trường được thực hiện thông qua việc xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc môi trường thực hiện luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Trong năm 2021, phải hoàn thành xây dựng và trình ban hành các quy định về quan trắc môi trường trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đồng thời, triển khai thực hiện nhiệm vụ Lập Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ TN-MT phê duyệt vào tháng 10/2020.

Trong kế hoạch này, Bộ TN-MT cũng chú trọng vấn đề rà soát, hoàn chỉnh hệ thống Quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải công nghiệp, khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam, chất lượng không khí xung quanh tiệm cận với tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới. Đồng thời phải rà soát, báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện lộ trình áp dụng Quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam.

Theo kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí, Bộ TN-MT nhấn mạnh phải rà soát lại tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông

Bên cạnh đó, trong năm 2021 phải thực hiện hoàn thành xây dựng, ban hành tiêu chí và chứng nhận nhãn sinh thái đối với các sản phẩm, phương tiện và dịch vụ giao thông vận tải thân thiện môi trường. Tổ chức nghiên cứu xây dựng và trình ban hành các quy định về chứng nhận nhãn sinh thái đối với các sản phẩm, phương tiện, dịch vụ thân thiện với môi trường trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Bộ TN-MT cũng nêu, trong năm 2021 phải rà soát quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí, hoàn thiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện các quy định, chính sách pháp luật về kiểm soát ô nhiễm không khí. Xây dựng và trình ban hành các quy định về quản lý chất lượng không khí trong Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành các Điều 12, 13 và 14 của luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Theo kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí, Bộ TN-MT giao Tổng cục Môi trường là đơn vị chuyên môn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương liên quan và các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch. Tới đây, sẽ chuẩn bị văn bản để đề nghị Bộ Giao thông vận tải cử đầu mối phối hợp rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về khí thải phương tiện giao thông cơ giới. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung báo cáo Thủ tướng quyết định.

Hồng Hạnh