Luật Bảo vệ môi trường 2020

Đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống
Bảo vệ môi trường (BVMT) là vấn đề luôn được Ðảng và Nhà nước ta quan tâm và đã có nhiều chính sách, giải pháp cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Năm 2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 bắt đầu được thực thi, với rất nhiều điểm mới trong quản lý, xử lý các vấn đề về môi trường, phù hợp giai đoạn phát triển mới.