chất thải y tế

Bình Thuận tổng rà soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, lò đốt chất thải y tế
Theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, lò đốt chất thải y tế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn.