Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Đồng Nai

(Moitruong.net.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 74 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của Đồng Nai.

dong naiChính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Đồng Nai

Theo quy hoạch đến năm 2020, Đồng Nai còn gần 436 ngàn hécta đất nông nghiệp, giảm 34.420 hécta. Vì vậy, Chính phủ yêu cầu phải công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Diện tích đất tự nhiên của Đồng Nai là 589.775 hécta, theo điều chỉnh quy hoạch thì diện tích đất sản xuất nông nghiệp sẽ giảm để chuyển sang đất phi nông nghiệp. Đến năm 2020, Đồng Nai còn gần 436 ngàn hécta đất nông nghiệp, giảm 34.420 hécta. Như vậy đến năm 2020, toàn tỉnh có 153.785 hécta đất phi nông nghiệp, tăng 28,3 ngàn hécta so với năm 2016. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là để tăng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất thương mại, dịch vụ, phát triển hạ tầng, đất ở nông thôn. Đất ở đô thị của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 sẽ tăng khoảng 5.400 hécta lên 27.831 hécta.

Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã giúp nhiều công trình, dự án của Đồng Nai triển khai được thuận lợi hơn vì không còn phải chờ đợi phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Chính phủ yêu cầu tỉnh công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh, trong đó khi thu hồi đất cần phải thu hồi cả phần diện tích đất vùng phụ cận. Ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất ở hoặc mua nhà ở (tái định cư tại chỗ) trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

CTTĐT Đồng Nai