cơn bão

Tháng 11, biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới
Dự báo, trong tháng 11/2022 có khả năng xuất hiện 1 hoặc 2 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.