Công bố báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia

Moitruong.net.vn

– Theo Bộ TN&MT, đây là lần đầu tiên Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia được công bố, Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia đưa ra những thông tin cơ bản về đặc điểm, hiện trạng, mức độ thay đổi của khí hậu, khí hậu cực đoan, xu thế và tác động của BĐKH, đánh giá sự phù hợp và mức độ sử dụng của kịch bản BĐKH cũng như hiệu quả của các hoạt động ứng phó với BĐKH tại Việt Nam.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã công bố, giới thiệu Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia.

Báo cáo là một trong nhiều nhiệm vụ thuộc Quyết định số 1670/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 và trên cơ sở thực hiện Luật Khí tượng thủy văn năm 2015.

Theo Bộ TN&MT, đây là lần đầu tiên Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia được công bố, trên cơ sở thực hiện Luật Khí tượng thủy văn năm 2015. Báo cáo nhằm hỗ trợ các nhà quản lý, người dân hiểu rõ hơn đặc điểm, hiện trạng, mức độ thay đổi của khí hậu trên toàn quốc; phân tích, làm rõ tác động của BĐKH đối với thiên tai, tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái và các hoạt động kinh tế – xã hội; nhận định về những nỗ lực, thành quả và thiếu hụt trong ứng phó với BĐKH của Việt Nam.

Đồng thời, báo cáo là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các Bộ, ngành và địa phương, hỗ trợ các nhà quản lý, người dân hiểu rõ hơn đặc điểm, hiện trạng, mức độ thay đổi của khí hậu trên toàn quốc; phân tích, làm rõ tác động của BĐKH đối với thiên tai, tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái và các hoạt động kinh tế – xã hội; nhận định về những nỗ lực, thành quả và thiếu hụt trong ứng phó với BĐKH của Việt Nam; khai thác, sử dụng trong quá trình hoạch định, xây dựng và cập nhật chiến lược, quy hoạch và các kế hoạch hoạt động cho phát triển.

Theo đó, Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia đưa ra những thông tin cơ bản về đặc điểm, hiện trạng, mức độ thay đổi của khí hậu, khí hậu cực đoan, xu thế và tác động của BĐKH, đánh giá sự phù hợp và mức độ sử dụng của kịch bản BĐKH cũng như hiệu quả của các hoạt động ứng phó với BĐKH tại Việt Nam.

Báo cáo gồm 4 chương, lần lượt là: Dao động khí hậu và biến đổi của khí hậu Việt Nam; Mức độ phù hợp của kịch bản BĐKH và việc sử dụng kịch bản BĐKH trong hoạt động ứng phó; Tác động của BĐKH; Kết quả của hoạt động ứng phó với BĐKH.

Được biết, Báo cáo sẽ cập nhật định kỳ theo lộ trình được quy định trong Luật Khí tượng thủy văn. Bộ TN&MT đánh giá cao sự tham gia, phối hợp tích cực của các Bộ, ngành và địa phương, cơ quan liên quan, Hội đồng tư vấn của Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu, sự đóng góp quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học, một số tổ chức quốc tế đã hỗ trợ xây dựng Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia của Việt Nam.

Linh An