Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết triệu tập hội nghị giải quyết mối đe dọa do nước biển dâng
Đại Hội đồng Liên hợp quốc dự kiến triệu tập hội nghị cấp cao để bàn cách giải quyết các mối đe dọa hiện hữu do nước biển dâng vào tháng 9 năm nay.