đảm bảo nước sinh hoạt

Bắc Giang: Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 54,81%
Thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, tỉnh Bắc Giang chú trọng đầu tư hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, nâng cao tỷ lệ tiếp cận nước sạch tại khu vực này.