Đông An

Thủ tướng yêu cầu ổn định thị trường lao động và chăm lo đời sống người lao động
Thủ tướng yêu cầu nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi trả lương, thưởng cho người lao động của doanh nghiệp và đời sống người lao động, nhất là người lao động bị mất việc, thiếu việc làm tạm thời để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.