hiệu quả

“Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương và các cấp ủy ngay sau nghỉ Tết”
Đó là lưu ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng diễn ra hôm qua ngày 31/1/2023 tại Trụ sở Trung ương Đảng.