học sinh tiểu

Bộ Y tế xem xét cho mầm non, học sinh tiểu học nghỉ nếu không khí ở mức nguy hại 3 ngày liên tục
Nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong 3 ngày liên tục, các lớp mẫu giáo, nhà trẻ, trường tiểu học có thể xem xét cho học sinh nghỉ học.