huyện Châu Thành

Trà Vinh xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh đang triển khai kế hoạch xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp với các mô hình trồng trọt kết hợp nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu.