Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo năm 2019

– Sáng tạo trong hình thức, phong phú về nội dung, vừa qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành văn bản số 42 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân về vị trí,vai trò của biển, đảo Việt Nam.

>>>UBND tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan chức năng làm việc và cung cấp thông tin cho báo chí

>>>Ngành chức năng kiểm tra đảo cát ‘lạ’ nổi ở biển Cửa Đại

Hoạt động này cũng nhằm tăng cường hiểu biết của mọi công dân về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Cũng như giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế.

Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thiện chí, có trách nhiệm cao trong xây dựng, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

Theo đó, các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” trong toàn tỉnh.

Tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động số 47-CTr/TU, ngày 21-02-2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóaXII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Cảng An Thới (Phú Quốc – Kiên Giang)

Từ đó, củng cố sự đồng thuận của dư luận trong nước, trong tỉnh về vấn đề biển, đảo; tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển,đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển; mong muốn giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong, ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng với các nước láng giềng.

Thông tin những kết quả tích cực trong hợp tác song phương giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương của Việt Nam với các tổ chức, quốc gia có liên quan trong khu vực Biển Đông; việc tham gia thực hiện các cơ chế đa phương về quốc phòng-an ninh phù hợp với tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia trên biển. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường biển cho học sinh, sinh viên mọi cấp, bậc học. Dự báo, phân tích đúng diễn biến tình hình, những tác động, ảnh hưởng của các vấn đề biển, đảo đối với địa phương, đơn vị để tham mưu, thực hiện các chủ trương, chính sách phù hợp.

Triển khai hiệu quả các hình thức tuyên truyền , phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ cơ sở; chức sắc tôn giáo; người có uy tín trong cộng đồng; hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội… trong tuyên truyền về biển, đảo tại địa phương, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, đảo. Tích cực tiến hành các hoạt động trao đổi, đối thoại, đấu tranh với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đầy đủ về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy vai trò, hiệu quả của báo chí truyền thông trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tạo điều kiện tốt cho các cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài. Kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin sai lệch về chủ trương, chính sách, lập trường của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề Biển Đông. Đẩy mạnh việc sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Xây dựng, sử dụng các phần mềm, ứng dụng di động các hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm phổ biến rộng rãi, nhanh chóng,hiệu quả các nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam và xử lý tốt các “điểm nóng” trong dư luận xã hội.

Đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia sáng tác, biểu diễn, tuyên truyền về đề tài biển, đảo quê hương. Tiếp tục phát huy thế mạnh của hình thức tuyên truyền qua các sáng tác nghệ thuật, tuyên truyền trực quan và đa dạng hóa, hiện đại hóa các hình thức cổ động trong quần chúng nhân dân. Phát huy hơn nữa vai trò của các hội hữu nghị trong việc chủ động tuyên truyền các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo.

Biên soạn, xuất bản, phát hành các tài liệu, ấn phẩm về biển, đảo; đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại và đấu tranh chống các quan điểm, luận điểm sai trái về vấn đề biên giới lãnh thổ trên biển. Đảm bảo thực hiện chất lượng, hiệu quả các hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí. Yêu cầu tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với người làm công tác tuyên truyền biển, đảo. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc sử dụng internet, mạng xã hội nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng, chính xác về biển, đảo Việt Nam.

Trương Anh Sáng