Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Năm 2022 là năm đầu tiên Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức.