nông nghiệp xanh

Thái Nguyên: Nông dân huyện Đồng Hỷ gắn sản xuất với bảo vệ môi trường
Sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững đang được huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai.