phân loại chất thải rắn

Thành phố Huế: Triển khai lắp đặt thùng phân loại chất thải rắn tại 156 điểm
Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” đã triển khai lắp đặt 468 thùng phân loại chất thải rắn tại 156 điểm công cộng trên địa bàn thành phố.