Phát động phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới”

(Moitruong.net.vn) – Để đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã phát động phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tại các xã trên địa bàn.

 

Đường giao thông nông thôn được đầu tư, xây dựng hoàn thiện 

Theo đó, toàn huyện huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác tham gia đóng góp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở địa phương. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, cần chú trọng vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội, từ các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội đầu tư cho xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục, xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các công trình, thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; khuyến khích phát triến sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp; đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố lực lượng công an xã là lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Cùng với đó là xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, trong sạch, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới gắn liền với phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào thi đua ở cơ sở. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2019 huyện có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Vĩnh Thắng, Vĩnh Hòa Hung Bắc, Vĩnh Phước B, Thủy Liễu, Thới Quản), năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt tiêu chuẩn thi đua, cấp xã hoàn thành vượt mức các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được giao trong năm, ưu tiên cho xã có nhiều mô hình mới, cách làm hay góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và tạo việc làm tại chỗ cho người lao động. Xã đạt chuấn nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuấn nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 của huyện có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật. Các xã không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới (nợ huy động trong dân xây dụng giao thông nông thôn).

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã căn cứ vào đặc điếm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để xây dựng kế hoạch thực hiện và khen thưởng theo thẩm quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phù hợp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triến khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những đơn vị hoàn thành sớm các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký. Đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện về xây dựng nông thôn mới.

Trương Anh Sáng