quản ly tài nguyên

Những quy định về việc kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước.