sản xuất giấy

[Góc nhìn tuần qua] Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế
Với quan điểm, phát triển kinh tế phải hài hòa với thiên nhiên, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cac-bon thấp… Ngày 13/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp đi ngược lại với mục tiêu chung của đất nước.