sản xuất

Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.