sở tài nguyên và môi trường

Đà Nẵng khởi động xây dựng lộ trình phát thải ròng carbon
Sở Công thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khởi động xây dựng lộ trình phát thải ròng car-bon, đề xuất triển khai các hành động hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.