tăng trưởng xanh

Tìm nguồn lực cho tăng trưởng xanh bắt đầu từ việc hoàn thiện chính sách
Đưa ra cam kết đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại Hội nghị COP26 năm 2021, Chính phủ Việt Nam đang tiến hành sửa đổi các kế hoạch và khung pháp lý tương ứng, nhằm đạt các mục tiêu về hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đã đề ra.