thiên nhiên

Sống hài hòa với thiên nhiên “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”
Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm 2024 với chủ đề "Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học". Một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến lược này là bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với phát triển bền vững và cải thiện sinh kế cộng đồng.